სამხედრო გაწვევა: სავალდებულოდან ნებაყოფლობითისკენკომენტარები