რეგისტრაცია
აირჩიეთ პოლიტიკოსი, მიუთითეთ თქვენი წონის რამდენი %-ით უჭერთ მას მხარს და მიიღე მონაწილეობა პარტიული სიის ჩამოყალიბებაში. .

მიუთითეთ REFERRAL-ი

თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ Referral-ი - ანუ ვისი მეშვეობითაც გაიგეთ ჩვენს შესახებ და გადაწყვიტეთ დარეგისტრირება