გადაუღეთ ფოტო თქვენს პირადობას ან პასპორტს
Maximum 4 files.
2 მბ limit.
Allowed types: gif, jpg, png, jpeg.
ატვირთეთ ფოტო
One file only.
2 მბ limit.
Allowed types: gif, jpg, png, jpeg.
ატვირთეთ დოკუმენტი
One file only.
2 მბ limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.
One file only.
2 მბ limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
მნიშვნელოვანია მოთხოვნები!
გთხოვთ მონიშნოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ქვემოთ ჩამოთვლილი სიტუაციები მოგესადაგებათ პირადად თქვენ.
საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის საარჩევნო კომისიამ ან სასამართლომ გამათავისუფლა საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში დაკავებული თანამდებობიდან და თანამდებობიდან გათავისუფლების დღიდან არ გასულა 4 წელი.
კანონმდებლობის დარღვევის გამო სასამართლოს მიერ ცნობილი ვარ ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად და სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 4 წელი არ გასულა.
ნასამართლევი ვარ, სანქციის სახით შეფარდებული მქონდა მხოლოდ ჯარიმა.